29.5.2018

Ochrana osobních údajů

Aby naše společnost mohla dobře fungovat, musíme v nezbytném rozsahu zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve společnosti ENVICOM SAFETY s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05406374, je:

 • Mgr. Roman Vlček, jednatel, tel. 774226337, E-mail: envicom@envicom.info

Které osobní údaje zpracováváme:

Při výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP jsou vedeny a po nezbytnou dobu uchovávány osobní údaje:

 • odpovědných pracovníků jednotlivých zaměstnavatelů na pracovišti (jméno, telefon, e-mail, zaměstnavatel, pracovní pozice);
 • proškolených zaměstnanců a jiných osob na pracovišti (jméno, zaměstnavatel, pracovní pozice, datum a rozsah proškolení);
 • fotografická a písemná dokumentace z kontrol BOZP na pracovišti;
 • seznam smluvních vztahů požadovaný §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (zadavatel stavby, zhotovitel stavby, termíny, údaje o smluvním vztahu).

Při provádění geologických prací a zpracování znaleckých posudků jsou vedeny a po nezbytnou dobu uchovávány osobní údaje:

 • vlastníků či nájemců pozemků dotčených prováděním geologických prací (jméno, adresa bydliště, parcelní číslo pozemku, LV, telefon, e-mail);
 • fotografická a písemná dokumentace z průzkumných prací a místních šetření;

V rámci plnění smlouvy jsou vedeny a po nezbytnou dobu uchovávány:

 • údaje o klientech a smluvních partnerech (jméno a příjmení, obchodní název, doručovací adresa, e-mail, telefon, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu).

Abychom Vás mohli informovat o nových právních předpisech, skutečnostech a nabízených službách, zpracováváme:

 • údaje o klientech (jméno, příjmení, obchodní název, E-mail).

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme:

Plnění právních povinností uložených obecně závaznými právními předpisy:

 • plnění požadavků zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění při výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP;
 • plnění požadavků zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění;
 • plnění povinností na úseku daní a účetnictví;
 • plnění smlouvy.

Informování našich zákazníků o nových právních předpisech, skutečnostech a nabízených službách.
Kdo má k osobním údajům přístup:

 • správce osobních údajů;
 • účetní firma a daňový poradce;
 • poskytovatelé cloudových služeb (Microsoft, iDoklad)
 • orgány státního dozoru v  rámci jejich kontrolní činnosti;

Kde jsou osobní údaje uloženy:

 • elektronicky v zašifrované podobě u poskytovatele cloudových služeb a na síťovém disku;
 • v tištěné podobě v uzamykatelné kanceláři (provozovna Kroměříž, Oskol 3192/43, Kroměříž)

Jako subjekt osobních údajů máte u zpracovávání osobních údajů, které nesouvisí s plněním právních povinností, právo kdykoliv:

 • vznést požadavek na vymazání osobních údajů, tj., kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vznést požadavek na zapomenutí osobních údajů,
 • vznést požadavek na výpis osobních údajů,
 • vznést námitku zpracování,
 • vznést požadavek na omezení zpracování na opravu údajů,
 • vznést požadavek na aktualizaci a opravu osobních údajů,
 • v případě porušení povinností správce osobních údajů při shromažďování, zpracování, archivování, se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Roman Vlček, jednatel